QGIS DLA POCZĄTKUJĄCYCH i ŚREDNIOZAAWANSOWANYCHSzkolenie przeznaczone jest dla osób, które do tej pory nie miały styczności z programem QGIS lub znają go w niewielkim stopniu.


PODSTAWOWE INFORMACJE

  • Czas trwania: 1, 2 lub 3 dni
  • Forma: indywidualne lub grupowe
  • Miejsce: do uzgodnienia (możliwa telekonferencja)
  • Cena: 2000 zł brutto/1 dzień


OPIS WYBRANYCH PUNKTÓW PROGRAMU SZKOLENIA


Pomiary kartometryczne

Do pomiarów kartometrycznych należą pomiary m.in. DŁUGOŚCI, POWIERZCHNI i OBJĘTOŚCI. Pomiary kartometryczne charakteryzują się tym, że uwzględniają tzw. zniekształcenia wynikające z zastosowanego odwzorowania kartograficznego. Są to zniekształcenia odległości, kątów lub powierzchni na mapie względem faktycznych wymiarów w terenie, będące skutkiem procesu odwzorowania kulistej powierzchni Ziemi na płaskiej powierzchni mapy. Dokładność pomiarów związana jest bezpośrednio ze skalą mapy, a wyniki pomiarów często stanowią punkt wyjścia do wykonywania obliczeń pochodnych, których celem jest uzyskanie szerszego zakresu informacji.


Przetwarzanie geometrii

Operacje te najczęściej mają charakter poprzedzający dalsze działania analityczne i polegają na manipulowaniu geometrią obiektów przestrzennych. Typowa operacja przetwarzania geometrii danych wykorzystuje zestaw obiektów wejściowych, wykonuje operacje na tym zestawie obiektów, a następnie zwraca wynik operacji w postaci zestawu obiektów wynikowych.

Operacje wchodzące w skład przetwarzania geometrii obiektów to: iloczyn obiektów, przecięcie obiektów, suma obiektów, różnica pomiędzy obiektami, różnica symetryczna pomiędzy obiektami, agregacja obiektów.

W odróżnieniu od zapytań atrybutowych i przestrzennych celem przetwarzania geometrii obiektów nie jest uzyskanie z bazy informacji, ale jej zmiana.


Zapytania przestrzenne

Oprócz selekcji atrybutowej możemy wyróżnić także selekcję na podstawie relacji przestrzennych pomiędzy dwoma warstwami, opartą o zapytania przestrzenne. Zasada działania tej metody polega na tym, że każdy obiekt przestrzenny jednej warstwy, czyli punkt, linia lub poligon posiada określone relacje przestrzenne z obiektami innej warstwy i może być scharakteryzowany pod względem jego położenia względem obiektów tej warstwy. Ta charakterystyka definiowana jest np. za pomocą zestawu zapytań przestrzennych. Nazwy zapytań i rodzaj zastosowanych zapytań mogą różnić w zależności od tego, jaki program używamy.

Najczęściej stosowane zapytania przestrzenne: equals, disjoint, intersects, touches, crosses, overlaps.


Selekcja atrybutów

Selekcja atrybutów polega na wybraniu w tabeli tych atrybutów, których wartości spełniają postawiony warunek. Wybrane obiekty nie tylko zostają zaznaczone w sensie wizualnym, ale tworzą zdefiniowany chwilowo podzbiór danych. Podzbiór ten może być zapisany jako oddzielna warstwa. Jest to typ analiz, który jest obecny we wszystkich typach baz danych i nie jest związany wyłącznie z przetwarzaniem informacji geograficznej.

Przykładowe zapytania wchodzące w skład selekcji atrybutowej: logiczne: AND, OR, BETWEEN ... AND ..., WHERE, NOT, ilościowe: [>] GREATER THAN, [=] EQUAL, [<] LESS THAN, porządkowe: ORDER BY – rosnąco, malejąco.

Językiem obsługującym zapytania tego typu jest język SQL (ang. Structured Query Language).


Przetwarzanie atrybutów

Język zapytań SQL jest także wykorzystywany do obliczania nowych wartości atrybutów. Powstające w wyniku odpowiednich obliczeń (zapytań) nowe pola (kolumny) w tabeli atrybutów mogą stanowić wynik obliczeń na istniejących polach, jak również wynik pomiarów kształtu obiektów przypisanych do danego rekordu. Mogą też zostać wypełnione danymi zewnętrznymi, które dzięki wspólnym identyfikatorom mogą być dołączane do tabeli.

PRZYKŁAD: Obliczenie średniej gęstości zaludnienia dla wskazanego obszaru.


Statystyki strefowe (zonalne)

Podstawową cechą funkcji strefowych (zonalnych) jest charakteryzowanie wyznaczonych stref. Dostępne najczęściej są takie charakterystyki stref jak: średnia, mediana, odchylenie standardowe, zakres, minimum, maksimum, suma, najczęstsza wartość, najrzadsza wartość. Do obliczenia statystyk strefowych potrzebne są dwie warstwy GIS tj. warstwa granicy strefy oraz warstwa na podstawie, której wykonywane są obliczenia (np. warstwa z rozmieszczeniem ludności).

statystyki strefowe

PRZYKŁAD: Obliczenie liczby mieszkańców zamieszkałych w obszarze o promieniu 5 kilometrów od miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego.


Interpolacja

Interpolacja jest jedną z ważniejszych procedur obliczeniowych stosowanych w systemach informacji geograficznej i polega na szacowaniu wartości cechy w nieznanych punktach na podstawie danych pomierzonych w znanych punktach.

interpolacja

Istnieje co najmniej kilkanaście metod interpolacji, z czego kilka jest powszechnie stosowanych. Wybór odpowiedniej metody interpolacji dla zależy od rodzaju posiadanych danych i celu interpolacji.


Analizy odległości

Polegają na wyznaczeniu buforów odległości od wybranych (dowolnych miejsc). Analiza ta może mieć charakter ciągły (jak na rycinie), ale można też założyć konkretną odległość od analizowanego miejsca.

bufor

PRZYKŁAD: Wyznaczenie stref odległości 1, 2, 5 i 10 km od zakładu przemysłowego, w którym nastąpiła awaria.


Mapy cyfrowe

Mapa cyfrowa jest to model rzeczywistości przedstawiony w postaci cyfrowej zbioru danych GIS (warstw GIS) i przystosowany do komputerowego przetwarzania w oprogramowaniu GIS. WARSTWA jest to podzbiór mapy cyfrowej określony pod względem tematycznym, np. warstwa hydrograficzna mapy topograficznej lub warstwa ulic mapy miasta.


Napisz do nas

SZKOLE­NIA QGIS

 

Strefa szkoleń

W naszej ofercie znajdują się następujące szkolenia:

Napisz do nas

Dane kontaktowe

DATAGIS.PL Technologie Geoinformacyjne
tel +48 78 34 01 417
qgis@szkolenia-qgis.pl
NIP: 6422661649
REGON: 241408800